Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Rock Metal Universe s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 07114354, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294840. 

Společnost Rock Metal Universe s.r.o. provozuje internetové stránky https://rockmetaluniverse.com, https://rockmetalartists.com, https://rockmetalclubs.com, https://rockmetalfestivals.com, https://rockmetalmag.com, https://rockmetalstore.com, jejichž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží či služby Zákazníkem, a to buď přímo na uvedených internetových stránkách, či písemně na e-mailu info@rockmetaluniverse.com

Tyto obchodní podmínky (dále jen “OP”) v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ”), platí pro online prodej přes uvedené internetové stránky či písemně na e-mailu info@rockmetaluniverse.com a přidružených alias @rockmetaluniverse.com Prodávajícího, a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho Zákazníků, a ve svém aktuálním znění jsou pro obě strany závazné.

Identifikace pojmů

Prodávající: Prodávajícím je vždy obchodní společnost Rock Metal Universe
s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
IČ:07114354. 

Zákazník: Zákazníkem se stává jakákoliv právnická, fyzická nebo
soukromá osoba, způsobilá k právním úkonům, která provede
Objednávku na internetových stránkách či prostřednictvím
závazné Objednávky na e-mailovou adresu Prodávajícího. 

Předmět prodeje: Předmětem prodeje je vždy Služba nebo Zboží, a je pak zvlášť
vymezen a definován v odstavcích A) – D) pro identifikaci
a charakter obchodních podmínek na jednotlivých webových
stránkách.

A) Obchodní podmínky pro https://rockmetalartists.com

i) Na uvedené internetové adrese prezentuje Prodávající portfolio Služeb: Produkce, Promotion, Merchandise a Audiovizuál.
ii) Poptáním Služby na e-mailové adrese info@rockmetaluniverse.com získává Zákazník od Prodávajícího písemnou předběžnou nabídku Služeb, s vymezením a definováním charakteru a obsahu Služby, stejně tak předběžnou cenovou nabídku.
iii) Po písemné či ústní komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká ze strany Prodávajícího cenová nabídka a po písemném potvrzení ze strany Zákazníka vzniká Objednávka služeb, která se stává závaznou.
iv) Prodávající na základě Objednávky služeb připraví Smlouvu o dílo s detailním rozpisem objednané Služby včetně konečných cen, kdy Smlouva o dílo je akceptována a stvrzena podpisem Prodávajícího a Zákazníka.
v) Zákazník se zavazuje uhradit zálohovou platbu ve výši 30 % – 50 % celkové částky za Službu, na základě faktury vystavené Prodávajícím.
vi) Prodávající se zavazuje po uhrazené záloze a v termínu stanoveném ve Smlouvě o dílo dodat Službu.
vii) Zákazník se zavazuje Službu převzít ve lhůtě 7 kalendářních dnů zhodnotit dodanou Službu, případně se k ní vyhradit.
viii) Prodávající je oprávněn po uplynutí lhůty 7 kalendářních dnů vystavit fakturu se zohledněnou uhrazenou zálohovou platbou.
ix) Zákazník se zavazuje uhradit fakturu do data splatnosti.
x) Při nedodržení splatnosti je Prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení.
xi) Zákazník bere na vědomí, že až do úplného zaplacení je Služba majetkem Prodávajícího, dnem úhrady a připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího se dodaná Služba stává majetkem Zákazníka.
xii) Výjimku z portfolia Služeb Prodávajícího tvoří výroba Merchandise, která je charakterizována a vymezena v bodě D) Obchodní podmínky pro https://rockmetalstore.com.

B) Obchodní podmínky pro https://rockmetalclubs.com

i) Na uvedené internetové adrese prezentuje Prodávající portfolio Služeb: Produkce a Brand.
ii) Poptáním Služby na e-mailové adrese info@rockmetaluniverse.com získává Zákazník od Prodávajícího písemnou předběžnou nabídku Služeb, s vymezením a definováním charakteru a obsahu Služby, stejně tak předběžnou cenovou nabídku.
iii) Po písemné či ústní komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká ze strany Prodávajícího cenová nabídka a po písemném potvrzení ze strany Zákazníka vzniká Objednávka služeb, která se stává závaznou.
iv) Prodávající na základě Objednávky služeb připraví Smlouvu o dílo s detailním rozpisem objednané Služby včetně konečných cen, kdy Smlouva o dílo je akceptována a stvrzena podpisem Prodávajícího a Zákazníka.
v) Zákazník se zavazuje uhradit zálohovou platbu ve výši 30 % – 50 % celkové částky za Službu, na základě faktury vystavené Prodávajícím.
vi) Prodávající se zavazuje po uhrazené záloze a v termínu stanoveném ve Smlouvě o dílo dodat Službu.
vii) Zákazník se zavazuje Službu převzít ve lhůtě 7 kalendářních dnů zhodnotit dodanou Službu, případně se k ní vyhradit.
viii) Prodávající je oprávněn po uplynutí lhůty 7 kalendářních dnů vystavit fakturu se zohledněnou uhrazenou zálohovou platbou.
ix) Zákazník se zavazuje uhradit fakturu do data splatnosti.
x) Při nedodržení splatnosti je Prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení.
xi) Zákazník bere na vědomí, že až do úplného zaplacení je Služba majetkem Prodávajícího, dnem úhrady a připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího se dodaná Služba stává majetkem Zákazníka.
xii) Výjimku z portfolia Služeb Prodávajícího tvoří Brand, který je charakterizován a vymezen v bodě D) Obchodní podmínky pro https://rockmetalstore.com.

C) Obchodní podmínky pro https://rockmetalfestivals.com 

i) Na uvedené internetové adrese prezentuje Prodávající portfolio Služeb: Mediální podpora, Show, Brand a Audiovizuál.
ii) Poptáním Služby na e-mailové adrese info@rockmetaluniverse.com získává Zákazník od Prodávajícího písemnou předběžnou nabídku Služeb, s vymezením a definováním charakteru a obsahu Služby, stejně tak předběžnou cenovou nabídku.
iii) Po písemné či ústní komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká ze strany Prodávajícího cenová nabídka a po písemném potvrzení ze strany Zákazníka vzniká Objednávka služeb, která se stává závaznou.
iv) Prodávající na základě Objednávky služeb připraví Smlouvu o dílo s detailním rozpisem objednané Služby včetně konečných cen, kdy Smlouva o dílo je akceptována a stvrzena podpisem Prodávajícího a Zákazníka.
v) Zákazník se zavazuje uhradit zálohovou platbu ve výši 30 % – 50 % celkové částky za Službu, na základě faktury vystavené Prodávajícím.
vi) Prodávající se zavazuje po uhrazené záloze a v termínu stanoveném ve Smlouvě o dílo dodat Službu.
vii) Zákazník se zavazuje Službu převzít ve lhůtě 7 kalendářních dnů zhodnotit dodanou Službu, případně se k ní vyhradit.
viii) Prodávající je oprávněn po uplynutí lhůty 7 kalendářních dnů vystavit fakturu se zohledněnou uhrazenou zálohovou platbou.
ix) Zákazník se zavazuje uhradit fakturu do data splatnosti.
x) Při nedodržení splatnosti je Prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení.
xi) Zákazník bere na vědomí, že až do úplného zaplacení je Služba majetkem Prodávajícího, dnem úhrady a připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího se dodaná Služba stává majetkem Zákazníka.
xii) Výjimku z portfolia Služeb Prodávajícího tvoří výroba Brand, který je charakterizován a vymezen v bodě D) Obchodní podmínky pro https://rockmetalstore.com.

D) Obchodní podmínky pro https://rockmetalstore.com

1. Obecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Zákazníkem, vzniklých na základě Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na https://rockmetalstore.com, nebo prostřednictvím závazné Objednávky a Smlouvy o dílo, kdy Předmětem prodeje je Zboží nabízené v internetovém obchodě (dále jen e-shop), případně jsou Zbožím produkty charakterizované blíže ve Smlouvě o dílo. 

2.Objednání Zboží


a) V případě prodeje přes e-shop si Zákazník vybere z katalogu Zboží, přidá vybrané Zboží do nákupního košíku, po vyplnění kontaktních a doručovacích údajů (jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon) zvolí způsob platby a v souhrnném přehledu Objednávky odsouhlasí Objednávku zaškrtnutím příslušného políčka, čímž dojde k závaznému potvrzení Objednávky.
b) Po odeslání Objednávky obdrží Zákazník automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením Objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
c) V případě Objednávky přes e-mailovou komunikaci mezi Prodávajícím a Zákazníkem dojde k Objednávce odsouhlasením cenové nabídky ze strany Zákazníka, kdy uvedenými kroky se realizuje objednávka:
1. nacenění poptávky Prodávajícím,
2. schválení Objednávky Zákazníkem a dodání tiskových dat
=závazná Objednávka,
3. vystavení zálohové faktury ze strany Prodávajícího směrem k Zákazníkovi,
4. platba zálohové faktury Zákazníkem,
5. realizace Objednávky Prodávajícím,
6. předání Objednávky Zákazníkovi,
7. převzetí Objednávky, možnost námitek ze strany Zákazníka,
8. vystavení konečné faktury ze strany Prodávajícího směrem
k Zákazníkovi.
e) Odesláním závazné Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, včetně Reklamačního řádu, souhlasí s cenami Zboží a zavazuje se uhradit celkovou cenu.
f) Pokud Zákazník bude chtít změnit nebo zrušit Objednávku, je povinen se s tímto požadavkem neprodleně obrátit na Prodávajícího.

3) Platební podmínky

a) Ceny jsou platné dle aktuální nabídky Prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách v době objednání, s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou konečné, jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících daní a poplatků, kromě nákladů souvisejících s doručením zboží. Cena za poštovné a balné je stanovena na základě objemu a množství objednávky.
b) Zákazník přes online prodej si může vybrat jeden z těchto způsobů platby kupní Ceny a úhrady poštovného a balného:
* platba předem platební kartou nebo službou PayPal,
* platba prostřednictvím Google Pay či Apple Pay
* platba na dobírku
* platba v hotovosti nebo kreditní kartou při osobním odběru.
c) Zákazník přes e-mailovou objednávku platí za kupní Cenu a úhradu poštovného a balného zálohu předem převodem na účet, po předání Objednávky platí převodem na účet, či platební kartou nebo v hotovosti při osobním odběru. 

4) Dodací podmínky

a) Prodávající umožňuje následující způsoby dodání Zboží:
– zaslání na místo určené Zákazníkem kurýrní službou – doručení
probíhá zpravidla do 5 pracovních dnů
– osobní odběr v provozovně Prodávajícího – dle otevíracích hodin
– osobní odběr v ostatních místech odběru (dle aktuální informace a
nabídky Prodávajícího)
b) Zákazník je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného Zboží. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou jako doručovací adresa, je-li odlišná od fakturační.
c) Součástí zásilky je daňový doklad (faktura), který slouží zároveň jako dodací list.

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává následující osobní údaje Zákazníka za účelem naplnění Objednávky Zboží nebo Služeb: 

  • jméno a příjmení Zákazníka, případně název společnosti,
  • doručovací a fakturační adresu,
  • kontaktní telefon,
  • e-mailovou adresu. 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). 

Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informacích o zpracování osobních údajů na webových stránkách Prodávajícího.

Reklamační řád

a) Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že dodané Zboží má v době, kdy ho Zákazník převzal, vlastnosti, které Prodávající popsal, deklaroval, nebo o nich jinak informoval Zákazníka. Dále Prodávající odpovídá za to, že se Předmět prodeje hodí k účelu, který Prodávající uvádí, nebo který je pro dané Zboží obvyklý, nebo jež je uveden v popisu a návodu k použití. Zákazník bere na vědomí, že fotografie Zboží uveřejněné na webových stránkách jsou ilustrativní a že Zboží může ve skutečnosti vypadat mírně odlišně.
b) Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží.
c) V případě, že Zboží bylo opakovaně použito, nošeno, úmyslně poškozeno atd., nelze od kupní smlouvy odstoupit a Zboží vrátit. Stejně tak nelze využít službu a zpětně odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo Zboží při případném odstoupení od smlouvy překontrolovat a zhodnotit, zda byly dodrženy výše uvedené podmínky.
d) Pokud má převzaté Zboží nedostatky (např. poškozený obal, chybějící produkt, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míry, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které odpovídá Prodávající. Takové Zboží je možné reklamovat u Prodávajícího do 14 dnů.
e) Prodávající nabízí Zákazníkovi v rámci plnění reklamace výměnu Zboží nebo části Zboží za nové a bezvadné, výměnu Zboží za jiné se stejnou Cenu, či přiměřenou slevu. Při plnění reklamace Služby nabízí Prodávající Zákazníkovi 7 denní lhůtu pro zhodnocení dodané Služby a na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
f) Zákazník může u Prodávajícího požadovat nárok na bezplatné odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní Ceny, nebo uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
g) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
h) Zákazník je povinen reklamovat Zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady, doložit fotografii, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen prokázat koupi Zboží u Prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi, fakturou, e-mailovou komunikací). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení reklamovaného Zboží prodávajícímu. Reklamované Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a musí být kompletní a v takovém stavu, v jakém bylo Kupujícímu doručeno.
i) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů po doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, rozhodnout o oprávněnosti reklamace. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od vrácení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, pokud se se Zákazníkem písemně nedohodne na delší lhůtě.
j) Prodávající se zavazuje informovat Zákazníka na jeho žádost o průběhu a vyřízení reklamace.

Zákaz dalšího prodeje mimo distribuční síť Rock Metal Universe s.r.o. a ochrana duševního vlastnictví

a) Zboží a Služby značek Rock Metal Universe, Rock Metal Artists, Rock Metal Clubs, Rock Metal Festivals, Rock Metal Store, Rock Metal Magazine a Rock Metal TV jsou chápány jako obchodní značky a je zakázáno s nimi nakládat za účelem dalšího prodeje. Zákazník se zavazuje, že se zdrží prodeje Zboží a Služeb třetím osobám. Porušení tohoto zákazu, respektive závazku Zákazníka, bude posuzováno jako úmyslné poškozování obchodní značky a integrity prodeje uvedených značek, a může vést k uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou újmu a k případnému trestněprávnímu postihu.
b) V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky, všechny materiály, ochranné známky, grafika, fotografie atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti Rock Metal Universe s.r.o.. Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely či se souhlasem vlastníka. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno. Výjimku tvoří pouze Logo manuál, který je na webových stránkách Prodávajícího volně ke stažení, a jehož obsah lze využít pouze k účelům, ke kterým je určen.

Závěrečná ustanovení

  1. a) Práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
  2. b) Společnost Rock Metal Universe s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit Ceny. 
  3. c) Společnost Rock Metal Universe s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoliv upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky budou, v případě potřeby, oznámeny Zákazníkovi na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na Objednávky potvrzené až po uveřejnění těchto obchodních podmínek.

Informační sdělení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

>